Z ŻYCIA PEREŁKI     |     ARCHIWUM     |     KONTAKT     |     O NAS     |     KSIĘGA GOŚCI     |     JADŁOSPIS
 
 
 
 

NASZA OFERTA

Przedszkole , O nas 2018-10-18

 

 

 

 

"Wszystkiego,co naprawdę trzeba wiedzieć nauczyłem się w przedszkolu - o tym jak żyć, co robić jak postępować, współżyć z innymi, patrzeć, odczuwać, myśleć i wyobrażać sobie lepszy świat."

 Robert Fulghum


W naszym przedszkolu zaspakajamy podstawowe potrzeby dziecka - bezpieczeństwa,więzi społecznych, zabawy i aktywności. Podmiotowo traktujemy każde z dzieci,szczególną uwagę zwracając na indywidualizację procesu wychowania i nauczania. Efektem naszej pracy jest osiągnięcie przez dziecko takiego poziomu rozwoju umysłowego,fizycznego i społeczno - emocjonalnego, który umożliwi mu dobry start w życie.


W czasie pobytu w przedszkolu dzieciom oferujemy:

·        wesołe zabawy i ciekawe zajęcia,

·        spotkania z ciekawymi ludźmi,

·        atrakcyjne bliskie i dalsze wycieczki dydaktyczne i turystyczno-krajoznawcze,  

·        warsztaty i imprezy w Domu Kultury

·        wyjścia do teatrów i comiesięczne spotkania z teatrzykami w przedszkolu,

·        prezentację swoich talentów artystycznych w konkursach wewnątrz przedszkolnych i międzyprzedszkolnych,

·        wspólne zabawy i zajęcia z pierwszoklasistami z pobliskiej szkoły podstawowej

·        spotkania z absolwentami

 

Oferta podstawowa:

Podstawową formą aktywności dziecka w przedszkolu jest zabawa oraz zajęcia inspirowane przez nauczycieli, opracowane zgodnie z podstawą programową. W grupach dzieci pięcioletnich realizowana jest zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego nauka języka angielskiego w oparciu o program Magdaleny Szpotowicz i Małgorzaty Szulc-Kurpaski "Język angielski w wychowaniu przedszkolnym".

 

Nauczyciele przedszkola w całości lub częściowo realizują własne programy autorskie: "Zabawy z ekoludkiem" autorstwa mgr Jowity Serwan oraz " Muzyczne zabawy ruchowe w przedszkolu" autorstwa mgr Bożeny Chwast i mgr Elżbiety Wącław.

 

Adaptacja dzieci nowo przyjętych prowadzona jest w oparciu o program adaptacyjny: "Przedszkolakiem być - trudne początki" opracowany przez nauczycieli mgr Elżbietę Wącław i mgr Piotra Pokoja.

 

W pracy wychowawczej realizujemy  program własny opracowany przez mgr Dominikę Adamczyk i mgr Barbarę Baster uchwalony przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

Główne cele programu wychowawczego to:

1. Nabywanie umiejętności społecznych oraz podporządkowanie się ustalonym zasadom i regułom.

2. Kształtowanie w sobie pozytywnej postawy w stosunku do kolegi, osoby dorosłej,osób niepełnosprawnych.

3. Rozwijanie wrażliwości moralnej i właściwych postaw moralnych.

4. Wzmacnianie więzi uczuciowej z rodziną i środowiskiem, w którym dziecko wzrasta.

5. Rozumienie potrzeby szacunku dla drugiego człowieka.

6. Poznawanie sposobów radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych i zagrożenia.

7. Uświadomienie dzieciom ich praw i obowiązków.

8. Rozwijanie i wspieranie samodzielności dziecka.

9. Kształtowanie poczucia  odpowiedzialności za siebie i za innych.

10. Wspieranie rozwoju dziecka oraz budowanie własnego systemu wartości.

11.Umożliwienie dzieciom uczenia się, rozpoznawania i otwartego komunikowania innym własnych uczuć i potrzeb.

12. Wpajanie dzieciom zasad „dobrego wychowania”.

13.Kształtowanie u dzieci właściwych postaw w obliczu zagrożenia zdrowia i życia.

14.Wdrażanie dzieci do stosowania zasad bezpieczeństwa w sytuacjach trudnych i niebezpiecznych.

15. Zdobywanie wiedzy na temat zdrowego odżywiania.

 

Ponadto w swojej pracy adaptujemy elementy takich programów i metod jak:

·        Dziecięca matematyka - E.Gruszczyk - Kolczyńskiej

·        Ruch rozwijający W. Sherborne

·        Pedagogika zabawy

·        Przedszkolaka krok drugi

·        Metoda ekspresji ruchowej C. Orffa

·        Metoda ruchowej ekspresji twórczej R. Labana

·        Wprowadzanie w świat pisma - I. Majchrzak

·        Dziecko - Polak – Europejczyk

·        elementy Metodyki Zuchowej

 

Przedszkole wypracowało swoją obrzędowość:

·        posiadamy nazwę "Perełka", własne logo, hymn, nazewnictwo grupowe.

·        Tradycją jest organizowanie takich uroczystości jak:

1.      uroczyste rozpoczęcie roku przedszkolnego

2.      powitanie jesieni

3.      pasowanie na przedszkolaka

4.      spotkanie patriotyczne z okazji dnia odzyskania niepodległości

5.      wizyta św.Mikołaja

6.      spotkanie wigilijne

7.      Jasełka

8.      Dzień Babci i Dziadka

9.      bal przebierańców

10.  spotkania z absolwentami przedszkola pod hasłem: Dzieci - dzieciom.

11.  powitanie wiosny

12.  Dzień Rodziców

13.  Dzień Dziecka

14.  Święto Perełki - piknik rodzinny

15.  pożegnanie dzieci odchodzących do szkoły

 

Przedszkole  od grudnia 2015 do czerwca  2018 r.   prowadzi  innowację:

"Tańcz jak BETO, czyli Zumba ® Kids Jr w Perełce". Głównym celem działań prowadzonych w zakresie innowacji jest ukierunkowanie energii dzieci  często mających trudności ze swoimi emocjami na zorganizowany ruch, taniec, połączony z muzyką latynoską. Zajęcia te dostarczają dzieciom relaksu fizycznego i psychicznego, pozytywnych emocji, kształtują osobowość, pozwalają na rozładowanie napięć emocjonalnych przez co wpływają na rozwijanie właściwych postaw wychowawczych. Zajęcia te przyczyniają się do lepszej integracji dzieci w grupie co korzystnie wpływa na tworzenie dobrej atmosfery wychowawczej. Autorem innowacji i jednocześnie prowadzącym zajęcia jest mgr Piotr Pokój  instruktor (ZIN Kraków).

 

Ponadto prowadzone są zajęcia dodatkowe finansowane z budżetu gminy :

·        Język angielski dla wszystkich dzieci,

·        Zajęcia rytmiczno-muzyczne dla wszystkich dzieci.

 

Na wniosek rodziców organizowane są zajęcia religii dla dzieci pięcioletnich.

 

Wprowadzamy dzieci w świat kultury współpracując z krakowskimi muzeami, teatrami, biblioteką i organizując liczne zajęcia edukacyjne i warsztatowe oraz wycieczki edukacyjno-rekreacyjne.

 

W przedszkolu udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna w formie diagnozy dzieci, pracy kompensacyjno-wyrównaczej oraz konsultacji dla rodziców. W podobnych formach udzielana jest pomoc logopedyczna.

 

Przedszkole ściśle współpracuje z PPP Nr 1 przy ul.Chmielowskiego 1. Poradnia oferuje następujące formy pomocy:

·        diagnozę psychologiczną

·        konsultacje i porady psychologiczne

·        diagnozę i terapię logopedyczną

·        konsultacje i porady innych specjalistów (psychiatra, terapia rodzinna)

·        pomoc postdiagnostyczna – zajęcia psychostymulujące.

 

W ramach tej współpracy na terenie przedszkola prowadzona jest obserwacja dzieci,konsultacje dla nauczycieli, szkolenia rad pedagogicznych, spotkania tematyczne i konsultacje dla rodziców.

 

W indywidualnych przypadkach współpracujemy z Krakowskim Ośrodkiem Terapii przy ul. Pędzichów oraz Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Psychologicznej przy ul. Półkole 11.

 

 

 

 

 

Wstecz       Odsłon: 231006

 

 
 
 
N i e   d o d a n o   j e s z c z e   k o m e n t a r z a


 
 

Dodaj komentarz    
 


Dzieci są nadzieją, która rozkwita wciąż na nowo, projektem, który nieustannie się urzeczywistnia, przyszłością, która pozostaje zawsze otwarta.

 
Jan Paweł II  

 

 
Samorządowe Przedszkole Nr 65 "Perełka"
 
Kraków
ul. Strzelców 5
31-422 Kraków
 
tel.: 12-41-27-879
www.perelkakrakow.pl
przedszkole-65@wp.pl
 
Administrator serwisu:
przedszkole-65@wp.pl


Inspektor Ochrony Danych
Paweł Jasiołek
inspektor2@mjo.krakow.pl
Ul. Wielopole 17a
33-332 Kraków 
 

           


00136206

Mirosław Kuduk © 2010
  Proszę czekać ...  
 
  Proszę czekać ...